شرکت طبرستان تابلو مطابق استاندارد نشریه 110 ( چاپ هفتم- سال 1400) جدول زیر را طراحی و در پروژه های خود اجرا می کند.